• Bachelor’s degree in Instrument Engineering
 • At least 1year of experience in sales function
 • Ability to recognize key decision makers

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม
 • ประมาณราคาจากแบบก่อสร้างได้

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 จบ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานก่อสร้าง, มีภาวะผู้นำ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (ใบ ก.ว.)จะพ

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ด้านวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับ โครงสร้างบ้านระบบ Precast

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/สถาปัตย์
 • ดูแลความเรียบร้อยและความคืบหน้าของหน้างาน
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาโยธา /ก่อสร้าง

24-Feb-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา

23-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง

23-Feb-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแผนงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-46 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขา โยธา , ก่อสร้าง
 • ขับขี่รถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่

23-Feb-17

 

Applied
 • Managing and controlling the design process
 • 5 years experience from a design professional
 • Manage outsource architects/design team

22-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิ ปวช-ปวส. ด้านก่อสร้าง
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานใน Site งาน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแผนงาน

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล