• Male, Thai nationality, aged between 30-45
 • degree or higher in Civil Engineering or related
 • 5 years of experience in project, site

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช-ปวส. ด้านก่อสร้าง
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานใน Site งาน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแผนงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/สถาปัตย์
 • ดูแลความเรียบร้อยและความคืบหน้าของหน้างาน
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาโยธา /ก่อสร้าง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง

22-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

22-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

22-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ควบคุมการใช้วัตถุดิบ สรุปและวิเคราะห์การใช้
 • จัดทำรายงานการคำนวณต่างๆ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และงานวิศวกรรมภายในโรงงาน
 • ควบคุมการใช้วัตถุดิบ สรุปและวิเคราะห์การใช้
 • จัดทำรายงานการคำนวณต่างๆ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-46 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขา โยธา , ก่อสร้าง
 • ขับขี่รถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่

18-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม
 • ประมาณราคาจากแบบก่อสร้างได้

18-Mar-17

 

Applied
 • Managing and controlling the design process
 • 5 years experience from a design professional
 • Manage outsource architects/design team

22-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล