• Road construction
  • Projects Management
  • Development Opportunities

24-May-17

 

Applied
  • เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ก่อสร้า
  • ควบคุมงานก่อสร้าง

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • BIM models to architectural layouts and structural
  • Tailoring the BIM standard as required
  • Training and managing structural team

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล