• Bachelor degree in Civil/structure or related
 • 3-5 years experience
 • Knowledge of method,Auto CAD, Revit. formwork

23-May-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศชาย /อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • ออกแบบ,เขียนแบบ,ตรวจสอบงาน,คุมงานติดตั้งเครื่อง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี.ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 25 ปี
 • ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ

18-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 25 ปี
 • ปวส. สาขาช่างสำรวจ, ช่างก่อสร้าง
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล