Foreman / โฟร์แมน

Pichitporn Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาวิศวกร
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ30-40 ปี
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

24-Apr-17

 

Applied
 • ทำงานก่อสร้าง งานก่ออิฐ ฉาบ เชื่อม สี ฯลฯ
 • ประสบการณ์ งานก่อสร้าง งานเหล็ก งานไม้
 • สามารถพักที่บริษัทได้

24-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 3 ปีขี้นไป

24-Apr-17

 

Applied

VSL Academy Draftsman (ACD)

VSL (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Certificate in AutoCAD drafting
 • Diploma in engineering preferable
 • AutoCAD 3D and Solidworks knowledge preferable

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล