Project Manager

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor Degree in engineering, prefer Civil
 • 5 years project management experience
 • Good interpersonal skills, results oriented

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Support Engineer

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree or higher in Civil or Structural
 • 4 years’ experience in structural design
 • Initiative and quick learning

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ็Engineering
 • Civil Engineeering
 • Construction Management

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบแบบงานด้านโยธาได้
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป (มีใบ กว.สามัญ)
 • ประจำสำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้างได้
 • ปวส. ขึ้นไป ทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ สำรวจ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบกำรณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้อย่างดี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปวช - ปริญญาตรี. สาขาสถาปัตยกรรมหรือโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ30-40 ปี
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

22-Jun-17

 

Applied

Foreman / โฟร์แมน

Pichitporn Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาวิศวกร
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

22-Jun-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 3 ปีขี้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • ทำงานก่อสร้าง งานก่ออิฐ ฉาบ เชื่อม สี ฯลฯ
 • ประสบการณ์ งานก่อสร้าง งานเหล็ก งานไม้
 • สามารถพักที่บริษัทได้

22-Jun-17

 

Applied
 • Degree or higher in Mechanical, Civil, Industrial.
 • Experiences in Project Management, Designed.
 • Good command of English and computer literacy.

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 0-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง เช่น SAFE,STADD

19-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
 • วางแผนกิจกรรมการทำงานของโครงการ

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Draft Man (ด่วนมาก)

PetchUdom Enterprise Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ทำ Shop Drawing,As-Built Drawing
 • เขียนแบบก่อสร้าง แบบสถาปัตย์ โครงสร้าง
 • ใช้ Program ประเภท 3D ได้จะพิจารณาพิเศษ

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล