Web Programmer

Indigo International Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • CSS, HTML5, jQuery/ Prototype, PHP, MVC, MySQL
 • Windows API, Wordpress, Javascript, Database Dev.
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Server

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ,วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส
 • มีความรับผิดชอบในงาน , ซื้อสัตย์
 • มีความรู้เกี่ยวกับ LAN / Network / Internet

22-May-17

 

Applied
 • อายุ 24-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใจเย็น มีใจในการบริการ

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล