• Bachelor’s degree or higher inElectronics
 • At least 10years experience
 • 5+ years experience in Quality Assurance

20-Jun-17

 

Applied
 • ติดตั้ง,และซ่อมบำรุง Internet AIS Fibre ให้ลูกค้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว

17-Jun-17

 

Applied
 • ลงพื้นที่ขาย Internet บ้าน AIS Fibre ให้ลูกค้า
 • มีประสบการณ์ ด้านการขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ , ออกบูธ

17-Jun-17

 

Applied
 • ลงพื้นที่ขาย Internet บ้าน AIS Fibre ให้ลูกค้า
 • มีประสบการณ์ ด้านการขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ , ออกบูธ

17-Jun-17

 

Applied
 • ลงพื้นที่ขาย Internet บ้าน AIS Fibre ให้ลูกค้า
 • มีประสบการณ์ ด้านการขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ , ออกบูธ

17-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล