Content and Social Media Marketing

Indigo International Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • สามารถ : COPY EDITING, COPYWRITING, PHOTO EDITING
  • PHOTOGRAPHY, VIRAL MARKETING SKILLS PREFERRED
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนกลยุทธทางการตลาด
  • ปริญญาตรีการตลาด หรือ อุตสาหการ
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี

25-May-17

 

Applied
  • ปฏิบัติด้านการตลาด
  • ปริญญาตรีการตลาด
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

25-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล