• Multi-functions of HR in manufacturing or semicond
 • Excellent teamwork, communication, service mind.
 • MS Office especially MS Excel and PowerPoint

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

27-Apr-17

 

Applied
 • บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

27-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

27-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลระบบงาน HR ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล