• Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นิติกร นักกฎหมาย
 • แรงงานสัมพันธ์
 • ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • หญิง อายุ 35ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ -งานด้านบริหารโรงพยาบาล อย่างน้อย1ปี

24-Jul-17

 

Applied
 • Maintain all recruiting and hiring process
 • At least experience 3 years in HR
 • monitoring and verifying HR Policies & System

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้ Competency และ KPI
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล

21-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 5 – 10 years full hands-on experience
 • Service oriented and can handle pressure
 • Knowledge of quality management and quality standa

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล