• degree in Law, Employment Relations
 • 3-5 years working experience in the same
 • Experience with Labor Union will be advantage

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนอัตรากำลังคน
 • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดอบรม สัมมนา แผนการฝึกอบรมประจำปี
 • จัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูล ภายในองค์กร
 • ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • เคยผ่านงานธุรกิจก่อสร้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Collect operator feedback on the employment
 • Provide feedback to the management team
 • Assist the Operator Relations Specialist

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลการทำบัญชี ภพ.3, ภพ.30 และภาษีอื่นๆ
 • เพศหญิง ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • คิดเงินเดือน

29-Mar-17

 

Applied

HR Shared Service Manager

--

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 6-8 years in payroll administration
 • HR KPI and Reporting
 • Experiences in manages salary review process

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล