• Career Path, talent, and other development
 • Create, improve and implement compensation
 • Other assigning of employee engagement activity.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี
 • การทำเงินเดือน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plan, control and ensure all service requirements
 • Taking care for all GA & Administration duties
 • Responsible for overall company administration

25-Apr-17

 

Applied
 • Must work Monday to Saturday
 • ISO 9001 and ISO 14001 knowledge is required.
 • Must be able to speak and write in English

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience in overall HR&GA
 • Excellent in communication skills in english

25-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience Labor Law
 • Excellent in communication skills in ENG/JAP

25-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female age between 32-40 years old.
 • Bachelor degree in HR, Political Science
 • Good command of English

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสาร ประสานงานแต่ละฝ่าย
 • ความรู้ด้าน Work permit และต่อวีซ่า
 • มีความรู้ด้านการจัดทำประกันสังคม

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามามรถวางแผนในการฝึกอบรม
 • ประสบการณ์ทางด้าน KPls,ISOและ5ส

23-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, age 35 years old
 • Bachelor Degree in Law, Political Science or relat
 • Experiences in ER or labor union will be an advant

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆให้พนักงานรับทราบ

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduate degree in HR, business or related field
 • Strategic combined with operational
 • Good command of written and spoken English

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การสรรหา จัดหาและคัดเลือกบุคลากรให้กับองค์กร
 • งานด้านประสังคม เงินสมทบและด้านสวัสดิการ
 • ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล 5 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานสรรหาว่าจ้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับ visa และ work permit

21-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of experience in Admin, HRM, HRD
 • Degree in Business Administration
 • Reviewing HR and Administration procedures

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in social science
 • At least 5 years work experience in Recruitment
 • Able to operate MS office.

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of Spoken and Written English.
 • Handle all aspects of HR services
 • Able to work in Chonburi (Amata Nakorn I.E.)

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Human Resources Management
 • At least 5 years working experience
 • Fast Learner, Can-do Attitude

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 45-50 years old
 • Bachelor's Degree or Higher in related field
 • 10years experience in HR manufacturing environment

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • 5 years HR generalist experience
 • Strong experience in functions of HRM and HRD

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in General Affair with manufacturing
 • 5 years’ experience in managerial level
 • Good command in English

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล