• Develop and improvement product
 • Technical support to customer
 • Bachelor’s degree in science Chemistry or related

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemistry, Education science
 • At least 3 years’ experience in Quality Control.
 • Good command of spoken and written English.

23-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

22-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมการกระบวนการการการซ่อมสีและตัวถัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในกระบวนการซ่อมสีตัวถัง

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารัวุฒิงสีเทคนิค)
 • ผ่านการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัยอย่างน้อย 1 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Chemical, Polymer Science, Rubber, etc.
 • Direct experience in rubber manufacturing
 • Able to work in Amata Nakorn IE, Chonburi

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล