• Knowledge of ISO 9001 , ISO 14001 or TS 16949
 • Trained Quality System Auditing
 • 2 years’ experience in quality system

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช ปวส สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
 • สามารถใช้ Computer และ MS Office ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Power Plant
 • โรงไฟฟ้า
 • Sharp analytical and problem-solving skills.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานต้นไม้ งานสวน ภูมิทัศน์ของบริษัท
 • ควบคุมและดูแลการปลูกต้นไม้และการจัดสวน
 • จัดหาผู้รับเหมางานต้นไม้ งานสวน รวมทั้งควบคุม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • Safety staff
 • Safety Officer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 25-30 ปี จบการศึกษา ระดับ ปวส.
 • มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบ
 • ประสบการ์ทางตรงเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ พิจารณาพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in logistics, production technology
 • Male/Female age 22 - 28 years old
 • TOEIC Score at least 400 points

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 24 – 35 years old
 • Diploma in Electrical Power
 • Experience at least 2 years in PLC

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยและการทำงานของแม่บ้าน
 • เพศหญิง อายุ30-45ปี
 • รักความสะอาด

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
 • ติดตั้งสัญญาณทีวี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
 • ติดตั้งสัญญาณทีวี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ม 3 ขี้นไป ทุกสาขาวิชาชีพ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0
 • ขับรถส่งสินค้าตามเอกสารIV ตามโรงงานอุตสาหกรรม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้ Excel ในการพิมพ์งานส่วนใหญ่

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานต่าง ๆ หรือ งานที่ตรงตามคุณลักษณะ
 • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลลูกค้า เสริฟน้ำ ของว่าง
 • ทำความสะอาดสำนักงานได้
 • สุขภาพแข็งแรงไม่หยุดงานบ่อย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสวนทั้งหมด ดูแลรดน้ำต้นไม้
 • ดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและตัดแต่งไม้ประดับ
 • มีใจรักต้นไม้ มีความใจเย็น

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์, ช่างก่อสร้าง
 • ดูแลงานติดตั้งภายนอกบริษัท

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวช. - ปวส. สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สัมภาษณ์รู้ผลทันที

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทางด้านช่าง/วิศวกรรม
 • พื้นที่พักอาศัยพื้นที่จังหวัดระยอง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทางด้านช่าง/วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • มีใบอนุญาตขับรถ
 • สามารถขับรถ 6 ล้อได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated In the field of management
 • At least 5 years working experience in Quality dep
 • Knowledge of English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีการอบรมให้)
 • ให้บริการกำจัดแมลง และสัตว์พาหะทุกประเภท
 • หากขับรถและมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษา ปวส หรือ ระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 year diploma degree after high school
 • At least 1 to 2 year work experience
 • Understands some English

24-May-17

 

Applied
 • Male not over 30 years old
 • Good driving record
 • Can drive car and small to medium size truck

24-May-17

 

Applied
 • Import
 • Oversea Trading
 • Export

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 21 - 28 ปี
 • การศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมเครื่องจักร

24-May-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ชาย อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

24-May-17

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้ การขับเรือจะฝึกสอนให้
 • พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีความรับผิดชอบสูง

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานแม่บ้านโรงงาน
 • ทำความสะอาดสำนักงาน

24-May-17

 

Applied
 • Male or Female
 • 1-5 years working in the role of CAD Design
 • Experience in Rhino and Matrix program

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย ( อายุ 25-35 ปี )
 • การศึกษา ปวส. / ปริญญาตรีเทคนิคการผลิต
 • การจัดการผลิต หรือเกี่ยวข้องกับการผลิต

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย (อายุ 22-35 ปี) ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษา ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ติดตั้ง
 • มีประสบการณ์ เครื่องปรับอากาศในอุตสาหกรรม

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย (อายุ 20-35 ปี) ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษา ปวส. / ปริญญาตรีเทคนิคการผลิต
 • การบริหารการผลิต การจัดการผลิต

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย(อายุ 20-35 ปี) ผ่านเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษา ปวส. ไฟฟ้ากาลัง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1

24-May-17

 

Applied
 • รักในการบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมาย

24-May-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 25 ปี - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • ดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในบริษัทฯ
 • มีความรู้ทางด้านวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรม PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมัน,เช็ดกระจก,เติมลม
 • ร่วมมือกับทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

24-May-17

 

Applied

Technician / ช่างทั่วไป

Kacha Family Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • งานซ่อมบำรุงทั่วไปและดูแลระบบช่างภายในรีสอร์ท
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านช่างอย่างน้อย 1 ปี

24-May-17

 

Applied

พนักงานล้างจาน

Kacha Family Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
 • มีความตั้งใจในการทำงานจริงๆ
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

24-May-17

 

Applied
 • รับ-ส่งรถให้ลูกค้า,ขับรถบริการลูกค้าคนไทย ต่างชาติ
 • เพศชาย อายุ 25-50 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์ชนิดใดก็ได้ 3 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล