• Master’s degree in Geotechnical Engineer
 • Experienced 0-5 years in geotechnical engineering
 • Good command of written and spoken English

3 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ส่งอาหารให้ลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ที่ให้บริการ
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • อายุ(ปี) : 21 - 35

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบสาธารณูปโภคประจำอาคาร
 • ดูแลงานซ่อมประจำอาคาร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน "ช่างซ่อมบำรุง"

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถส่งของให้บริษัทฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • รู้เส้นทางภายในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์
 • ประสบการณ์ 1-3ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น Level 2

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • More than 5 years of experience in Security Mgt
 • Exp in VIP/Executive Protection
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-2 years exp.Translator, Editor
 • Good command in English
 • New graduate is welcome

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female, age 25-33, Bachelor in any field
 • 0-3 years’ experience as sales in any business
 • Good command in English & Japanese

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female age 22-30 ,Bachelor in related field
 • Fresh Welcome/ Some exp.as Interpreter, Translator
 • 25,000 - 35,000 + 7 months bonus

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Coordinator
 • IT Business
 • Sales Admin

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • บริการรับ-ส่ง ผู้บริหาร
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min. 5 years Accounting experience
 • Good knowledge of Thai tax, DTA, BOI
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานส่งสินค้าทางรถยนต์
 • ม.6,ปวช.,ปวส.
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถกระบะ 4 ล้อ รับส่งสินค้า
 • มีประสบการณ์ขับรถขนส่งสินค้า
 • ชาย อายุ 25 - 40 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องอาหารญี่ปุ่น
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการทำอาหารญี่ปุ่น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตรียมวัถตุดิบอาหารให้ เชฟ เพื่อประกอบอาหาร
 • มีใจรักงานบริการ และ การประกอบอาหาร
 • ดูแลความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 17 - 25 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงาน
 • ลงบันทึกบัญชี Debit Credit

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานรับ-ส่งเอกสาร เก็บเช็ค วางบิล ขอใบอนุญาตต่างๆ
 • ติดต่อธนาคาร หน่วยงานราชการ ฯ
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขี้นไป บ้านพักอยู่ย่านบางนา
 • ขับรถรับ-ส่งสินค้า ในกทม. และปริมณฑล
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคล

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/พนักงานไปติดต่องาน
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานบริษัทรถขนส่ง จัดเก็บข้อมูล
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • 25 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International working environment
 • Thai nationality with proficiency in English
 • Career opportunity in hotel / travel industry

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ติดรถจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • บรรจุแก๊ส
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการและบริหารจัดการงานบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ดูแลและทำความสะอาดในพื้นที่ที่กำหนด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internship
 • 2-6 months
 • Bangkok, Samutprakarn

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 35 – 48 ปี
 • จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป
 • ม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำความสะอาด เช็ด ปัดกวาด ถูพื้น
 • 1 สัปดาห์ มีวันหยุด 1 วัน
 • ค่าแรงวันละ 300 – 350 บาท/วัน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช-ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์งานไฟฟ้าโรงงาน ตู้ควบคุม 1 ปีขึ้นไป
 • ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์,Mechanical
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • ตรวจสอบหน้างาน พบนายจ้าง รายงานผลการทำงาน
 • ชาย-หญิง อายุ 29– 45 ปี อ่านออกเขียนได้
 • รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma Certificate in engineering drafting
 • 2-3 years’ experience to support piping design
 • Familiar with both manual drafting machine

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus, Group Health Ins, Company Trip, Social Ins.
 • Multi-Nationality PCB Trading Company
 • Experience in Sales Co. is an advantage

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 28 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารการตลาด, การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการค้นคว้า นิสัยรักการอ่าน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องการความท้าทายในงานสำรวจวินาศภัยวิศวกรรม
 • ประสบการณ์2 ปีขึ้นไป และยินดีต้อนรับผู้จบใหม่ไฟแรง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และพร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายสินค้าหินแผ่นสำเร็จรูป/ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
 • วางแผนการขาย
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2-5 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age between 22 - 28 years old
 • Good command of computer skill Excel (Pivot table)
 • Bachelor's degree in Business administration

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • แนะนำให้คำปรึกษาตัวผลิตภัณฑ์
 • ผ่านงานขายรถยนต์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตกแต่งรถใหม่ ตรวจสอบรถใหม่
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good attiudes toward services Job
 • Good Health
 • Honesty & Trustworthy

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Degree in Business Administration, Operation,
 • Fluent in English, both written & spoken

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Expert in Regulatory & Quality
 • Extensive knowledge of cGMP, HACCP
 • Extensive knowledge of EU/US/Chinese regulation

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การคิดอย่างเป็นระบบ
 • การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนงาน
 • การติดต่อสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ไม่หมดอายุ)
 • ขับรถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตามสถานที่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตามสถานที่
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ไม่หมดอายุ)
 • พนักงานติดรถส่งสินค้า

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลความสะดวก และบริการลูกค้าภายในสาขา
 • ดูแลการแลกเหรียญหยอดตู้เกมส์
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลความสะดวก และบริการลูกค้าภายในสาขา
 • ดูแลการแลกเหรียญหยอดตู้เกมส์
 • สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ร้าน Hero เดอะมอลล์ ท่าพระ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล