• Create and implement marketing campaigns
  • Control event budget
  • Create presentation media, Release news and update

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1ปีขี้นไป
  • มีความคล่อวตัวสูง

19-May-17

 

Applied
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทน

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล