Thai Cook

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

  • การศึกษาปวช
  • อายุไม่เกิน 60 ปี
  • เพศชาย หญิง

17-Jul-17

 

Applied

Hot Kitchen Chef de Partie

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

  • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
  • ประสบการณ์การทำงาน5 ปี
  • เพศชาย หญิง

17-Jul-17

 

Applied

Assistant HK Manager( ด่วนมาก !! )

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

  • อายุระหว่าง 40-50 ปีขึ้นไป
  • ตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล