• ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาธุรกิจการบิน
  • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการบิน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • At least BA and TEFL certification.
  • 5 years professional experience
  • Complete documentation required for program

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาด้านภาษาอังกฤษ
  • ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
  • มีผลคะแนนการสอบ TOEIC/IELTS/TOFEL

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาเอก ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
  • ผลิตผลงานทางวิชากร (วิจัย บทความ ตำรา หนังสือ)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • -
  • -
  • -

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล