• To be responsible and accountable
  • To be an active member of the Board
  • To develop and sustain appropriate structures

20-Jul-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
  • สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • ดูแลรับผิดชอบภาระงานสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล