Design Engineer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • สาขาใช้ Photoshop / Illustrator ได้เป็นอย่างดี

24-May-17

 

Applied
 • ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบผลิตภัณฑ์
 • กราฟิกดีไซน์
 • อาจารย์

24-May-17

 

Applied

Furniture Designer ปทุมธานี

U.S.G. Co., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดแบบ งานเฟอร์นิเจอร์
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
 • เพศ ชาย - หญิง / อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-17

 

Applied

Product Design Engineer

Thai Toshiba Lighting Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Female Age 25-28 years old
 • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
 • Good command of English

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล