• Front-end and some back-end development experience
  • Degree or higher in Computer science, IT
  • Practical experience in development of HTML

28-Apr-17

 

Applied
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
  • มีประสบการณ์ทำงานโดยมีผลงานมาแสดง
  • มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์

26-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล