• Knowledge in PLC Program Mitsubishi, Omron, Seimen
 • Can Design/Drawing electrical circuits in Machine
 • B.E. of Mechatronics, Electrical or related

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Design Engineer

Thai Toshiba Lighting Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Female Age 25-28 years old
 • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
 • Good command of English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญาตรีสาขา ออกแบบภายใน
 • มีความคิดสร้างสรรค์

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกเเบบ 3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รักงานออกเเบบ

26-Apr-17

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาช่างเชื่อม, ช่างกลโรงงาน
 • มีความเข้าใจในการอ่านแบบ และเขียนแบบ
 • เขียนแบบ ชิ้นส่วนงาน การประกอบ

25-Apr-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
 • เขียนแบบ AUTO CAD

24-Apr-17

 

Applied

Electrical Engineering Manager

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย , อายุ 35 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

24-Apr-17

 

Applied

Furniture Designer ปทุมธานี

U.S.G. Co., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดแบบ งานเฟอร์นิเจอร์
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล