• Male/Female, Age 35 years old or above
 • Bachelor of Engineer in Electronic/Mechanical
 • Experience in production design in manufacturing

24-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 35 years old or above
 • Bachelor of Engineer in Electronic/Mechanical
 • Experience in production design in manufacturing

21-Apr-17

 

Applied
 • อนุปริญญา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก

21-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female ,Age 25-35 Years old
 • A basic knowledge of English
 • Experience in Mold Design by 3D

17-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Experience in Design , Solid Work, Auto Cad
 • Experience in Automotive part 3 years

17-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล