• Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Initiative/Creative/Pro activeplanning for each as
 • planning, media planning and budget planning

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นโยบายบริหารและการกำหนดคุณภาพนิติบุคคล
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา

26-May-17

 

Applied
 • บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ปิดงบทางการเงิน
 • อสังหาริมทรัพย์

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์
 • การทำนิติกรรมสัญญา การฟ้อง
 • การดำเนินคดีในศาล

24-May-17

 

Applied
 • experience in marketing with background in real es
 • Creative, initiativeproactive, result and customer
 • Control budget of each project assigned

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล