• 5 years experiences of Logistics or Supply Chain
  • english good communication
  • Manage logistics, warehouse, transportation

22-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการส่งออก

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล