• Design and operate outbound supply chain networks
  • outbound strategy & capability improvement roadmap
  • Lead Export team to manage custom formality proces

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ติดต่อและบริการลูกค้าต่างประเทศ
  • ติดต่อประสานงานกับบริษัทอื่น ๆ ในการส่งออก
  • จัดทำเอกสารและขอรับเอกสารต่าง ๆด้านการส่งออก

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล