• Expand sales activity in new market.
 • Marketing Quotation and submit to customer
 • Female, age between 30 - 35 year.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฎิบัติงานในการขาย

21-Feb-17

 

Applied
 • บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า
 • บริหารการทำงานของพนักงานภายในร้าน
 • การบริหารงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business
 • 2 to 4 years work experiences in Marketing
 • Good interpersonal and customer service

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง ที่มีความรักในในอาชีพการขาย
 • ประสบการณ์การขายเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
 • ขายสินค้ากับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Public Relations,
 • Experienced in social media and digital technology
 • Proficiency in Photoshop, video editing

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent English & Thai, Other language advantage
 • 3-5 Years Experience
 • Minimum Bachelor Degree

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล