Online Marketing

Hitech Link Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

  • ดูแลภาพรวมเว็บไซต์ และวางแผนตกแต่งเว็บไซต์
  • ดูแลการอัพเดตข้อมูลข่าวสารหน้าเว็บไซต์
  • สามารถคิด content Marketing เพื่อจัดทำ Banner

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านการขายและบริหารงาน
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้,สามารถขับรถยนต์ได้

16-Feb-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล