SUPERVISOR

X.S. ORGANIZE CO., LTD.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • นำเสนอขาย,ปิดการขาย,จัดทำเอกสารการจอง-ทำสัญญา
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ต้องให้ข้อมูลลูกค้าที่บู๊ธได้ และสามารถปิดการขาย

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล