• 5 years’ directly experience in recruitment
  • Able to speaking and writing in English
  • 5 Day working

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
  • สรรหา และคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติที่กำหนด
  • จัดทำแผนฝึกอบรม บันทึกผลการฝึกอบรม

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล