Manager / ผู้จัดการ

BrotherJ Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นตามเป้าหมาย
  • บริหารบุคคลรวมถึงการสรรหาบุคคล
  • ฝึกอบรมพนักงาน

24-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์ด้านตำแหน่งผู้จัดการแผนก 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูง

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล