• 5 years’ directly experience in recruitment
 • Able to speaking and writing in English
 • 5 Day working

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • สรรหา และคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติที่กำหนด
 • จัดทำแผนฝึกอบรม บันทึกผลการฝึกอบรม

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ระบบโปรแกรมเงินเดือน B-plus และ DCC

25-May-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล