HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Hi-Tech Chaiyaphum Apparel Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • -อายุ 35-45 ปี สัญชาติไทย มีประสบการณ์สายตรง 5 ปี
 • -มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
 • -มีความรับผิดชอบสูงมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความเป็นผู้นำ

24-Feb-17

 

Applied

HR MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Managing recruitment systems and processes
 • Overseeing manpower planning, recruitment
 • Monitoring salary structure and benefits

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาบุคคลากรตามที่แผนกต่างๆในบริษัทร้องขอ
 • จัดโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานใหม่
 • ทำเงินเดือนพนักงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการสรรหา, ฝึกอบรม, สวัสดิการ, แรงงงาน
 • การจัดทำค่าแรง-เงินเดือน
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

23-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส.- ปริญญาตรี

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

21-Feb-17

 

Applied
 • ช่วยงานสรรหา ว่าจ้าง งานฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
 • ช่วยงานระบบ GMP-HACCP, ISO9001,BRC

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล