• At least 5 years experience in HR functions
 • Employee relations, benefits and welfare
 • Conduct orientation, training

29-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • สรรหาว่าจ้างบุคลากร
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

27-Apr-17

 

Applied
 • ยื่นฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน เงินสมทบ , และค่าแรง

25-Apr-17

 

Applied

HR Manager

HERITAGE SNACKS & FOOD CO.,LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • มากกว่า 10 ปี ระดับManagerในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • จัดการ เรื่องกฏหมายแรงงาน , HACCP , GMP , BRC
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล