• Male, Thai nationality, aged between 30-45
 • degree or higher in Civil Engineering or related
 • 5 years of experience in project, site

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ออกแบบตกแต่งภายในอาคาร, บ้านพักอาศัย
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี

22-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

21-Mar-17

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี, ประสบการณ์ 5 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวะกร ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานธุรการประจำโครงการก่อสร้าง

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

20-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad, Photoshop, lllustator
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม
 • ประมาณราคาจากแบบก่อสร้างได้

18-Mar-17

 

Applied
 • Managing and controlling the design process
 • 5 years experience from a design professional
 • Manage outsource architects/design team

22-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล