• degree in business administration, architecture
 • Five (5) years experience in facilities management
 • Good command of both spoken and written

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวช. ปวส. ด้านก่อสร้าง สถาปัตย์หรือด้านอื่นๆ
 • ประสบการณ์การด้านงานก่อสร้าง โยธา สามารถถอดแบบ

28-Apr-17

 

Applied
 • เขียนแบบ Auto Cad
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ทำรายการคำนวณประกอบแบบ

26-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล บริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการต่าง
 • ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า

26-Apr-17

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AUTO CAD

26-Apr-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
 • เขียนแบบ AUTO CAD

24-Apr-17

 

Applied

Draftman

Krungkavee Co.,Ltd.

ธัญบุรี

 • เขียนแบบก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประปา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีที่พักใกล้บริษัทฯ มีรถส่วนตัว พิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล