Draftman

Mechanical Construction Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

  • จัดทำ Cutting Plan ,Shop Drawing
  • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
  • Control drawing และจ่ายแจกไปยังหน่วยงาน

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล