Draftman

Mechanical Construction Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • จัดทำ Cutting Plan ,Shop Drawing
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
 • Control drawing และจ่ายแจกไปยังหน่วยงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว อย่างน้อย 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว อย่างน้อย 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ร่างแบบ และสรุปรายละเอียดให้ช่างเขียนแบบ

28-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลบริหารจัดการภูมิสถาปัตย์ การตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายใน

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล