• degree in business administration, architecture
 • Five (5) years experience in facilities management
 • Good command of both spoken and written

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบ Auto Cad
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ทำรายการคำนวณประกอบแบบ

26-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล บริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการต่าง
 • ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า

26-Apr-17

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AUTO CAD

26-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล