• Marketing Communication
  • Trade Activation
  • Marketing Activation

21-Apr-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล