Head of Credit Risk

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

  • Credit Risk
  • Margin Loan
  • Credit Analyst

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล