• Risk Assessment
  • Background in manufacturing
  • Bachelor degree in Business Administration

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีสถิติ
  • มีทักษะทางด้านการคำนวณ คิดแบบตรรกะ
  • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล