• วุฒิ ป.ตรี- ป.โท สาขาสถิติประยุกต์, สารสนเทศ
  • เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์คำนวน

22-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
  • พัฒนาระบบการบริหารการดูแลลูกค้า

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล