• 2 years of Retail Marketing and/or Merchandiser
  • Degree in Marketing, Business Administration
  • Good communication and negotiation skill

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีสถิติ
  • มีทักษะทางด้านการคำนวณ คิดแบบตรรกะ
  • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล