• ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์โลก
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การจัดทำงานวิจัย หรือ การวิเคราะห์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
 • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 – 32 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้าน Category / Space Management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analyst
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • Chemical

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai male/female, aged not over 35 years old
 • Bachelor’s degree in any field
 • Experience of at least 3 years in a controlling

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Experience in the Business Technology and Solution
 • 0 - 5 Experience as business consultant.
 • Good English both writing and speaking.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead business strategy
 • Lead on store and online marketing
 • Directing the commercial

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting, AIS, or other related fields
 • Solid exp in Finance and accounting process
 • Background in consulting or client serving role

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical knowledge toward FTA TISI
 • Export customs
 • Managing the 3PL

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years in business analysis
 • Strong in cross functions coordination
 • Advance excel modelling and power point

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 5 yrs experience Audit with ERP system
 • Good command of English (prefer TOEIC >550)
 • Knowledge of internal controls, risk assessment

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A Bachelor or Master degree preferable
 • Strong quantitative skills and computer skills
 • Able to write and speak English fluently

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality and age more than 30 years
 • Bachelor’s degree in Business, Accounting
 • 5 years experienced in Accounting & Financial

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of media technology buying platforms
 • Interpret campaign performance/insights
 • Experiences in optimizing biddable media campaign

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Business Administration or related
 • 0-3 Exp.in International coordinate / Admin fields
 • Good analytical skill / English skill (TOEIC>650)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ,
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-6 ปี
 • รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate with Production, R&D,HR,Purchasing
 • Manage and control performance of QC staffs
 • More than 2 years experience in quality Assurance

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years work experience in Digital Media Planning
 • Proactive, detail oriented and multi tasker.
 • Experienced & knowledge of digital planning tools

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years working experience
 • Anaytical and able to work under pressure
 • Good speaking and written English skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To develop customer complaint and satisfaction
 • Exp. in Customer Experience / Customer Research
 • New idea to mprove CS and CX functions

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการบริหาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in BA
 • Good command of English
 • 5 years in business consulting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

BUSINESS ANALYST (ACCOUTING)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Accounting and Finance
 • At least 5 years’ experience in accounting
 • Good English communication skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 2-3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Investor Relations field
 • Bachelor of law or higher
 • Knowledge of SET rules and regulation

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กลต. และ ตลท.
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท
 • ประสานงานผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst - Mall

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • World's leading company
 • Competitive package
 • Part of a strong finance team

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Accounts
 • 1-5 years’ experience in Oracle E-Business
 • Have to skill in Oracle EBS R12

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Warehouse Management System.
 • Basics to advance knowledge in Supply Chain Area.
 • Able to write a simple PL\SQL script.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience being an analyst or solutions develop
 • Strong presentation and communication skills
 • Good command of written and spoken English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work with one of the Japanese business
 • to support and generate business solutions
 • to gain valuable experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Very good knowlwdge & skill of big data analysis
 • Very goog in statistical analysis
 • Work with multi-national team for aircraft

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science, MIS
 • Manual testing experience
 • Experience in Selenium, Robot Framework

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Asset & Liability Management (ALM)
 • Liquidity Risk, Interest Rate Risk
 • Analytical solutions to business problems

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อัพเดทขอมูลยอดขายของร้านสาขา
 • ทำสรุปยอดไฟล์ประชุม KPI ประจำเดือน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering/ Science, MIS
 • Work closely with business partner and regional
 • Conduct post campaign analysis

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s in Marketing, Information Technology
 • 3 years of working experience in Trade Finance
 • High energetic, proactive and collaborate

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SEO Specialist

Foody Media Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience with bid management tools
 • Solid understanding of performance marketing
 • Execute tests, collect and analyze data and result

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาใดก็ได้
 • การบริหารงานบุคคลและองค์กร
 • จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4+ years of analysis related experience
 • Strong analytical, management, planning skills
 • Good English communication skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม (Coding ได้ เช่น SQL, JAVA,R
 • ปริญญาตรี: Computer Engineering, Computer Science
 • ปริญญาโท: Business Administration, Management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and implement comprehensive risk framework
 • Focusing risk identification,assessment,mitigation
 • Support info. for management in decision-making

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Finance / Accounting
 • Experience in DJSI >4 yrs.
 • Good command in English (TOEIC 700 up)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Statistic
 • Knowledge in Python and/or R
 • Strong communication skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Finance, Accounting
 • 3-5 years of experience in financial
 • Experience in FMCG, Retailing or Multinational

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process Improvement
 • designing the Finance Transformation Programme
 • communicate financial data to non-financial

26-Jul-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่business intelligenceคือวิเคราะห์big data
 • ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลข มีตรรกะ
 • บริหารทีม เพิ่มยอดขาย วิเคราะห์คู่แข่ง

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

Allianz Technology (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Gathering, clarifying and analyzing business
 • Clearly communicating software specifications
 • Providing detailed business and technical document

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Admin
 • 5+ years of relevant work experience in a related
 • Collaborative and team oriented work approach

26-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล