• Bachelor degree or above in Accounting
  • Strong numerical and analytical skills
  • 5 years financial, cost experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
  • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล