• Ensure project complies with engineering standards
 • Control budget for sub-projects/sub tasks
 • 3 years experiences in Project engineer

25-May-17

 

Applied
 • Maintenance Engineer Electrical Mechanical Process
 • Senior Level Assistant Manager 10 years
 • Manufacturing Industry

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
 • สามารถอ่านและเขียนแบบไฟฟ้าได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • สารมารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าควบคุม อย่างน้อย 5 ปี

24-May-17

 

Applied
 • Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
 • มีประสบกาณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานเชื่อมโลหะ และงานท่อ
 • ทำงานติดตั้ง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานเชื่อมโลหะ

24-May-17

 

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

23-May-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องและดูแลรักษาเครืองพื้นต่างๆของบริษัท
 • อื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิค
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล