• Plan and organize sales call schedule and travel
 • Provide customers with quotations
 • Having own car is a plus.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Jan-17

 

Applied
 • ปวส, ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ งานระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีความชำนาญด้านงานระบบไฟฟ้ากำลัง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีความชำนาญด้านงานระบบไฟฟ้ากำลัง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาที่กำหนดได้

18-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ และระบบลิฟท์ ของโรงแรม
 • ปวส. สาขาการไฟ้า อิเลกทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้งานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ว.ช.-ปริญญาตรี

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ใช้โปรแกรม, Autocad, Sketch Up, 3D ฯลฯ ได้

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล