Service Engineer (Wind Energy / Power Plant)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Power plant experience with Electrical/ Mechanical
 • Knowledge in Wind turbine/ Generator/ Aviation
 • Fair command of English

27-May-17

 

Applied
 • ปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์
 • หากเป็นคนพื้นที่เดียวกับโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineer
 • mechanical, industrial, PM, electrical control
 • 5 years of maintenance engineer field

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน และตรงต่อเวลา

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วศ.บ., อส.บ. ,คอ.บ . ไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
 • สามารถใช้ AUTO CAD ได้

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preventive /Corrective/Improvement Maintenance
 • Reliability of control and automation system mgnt
 • RCA activity after machine breakdown

26-May-17

 

Applied
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย
 • Preventive Maintenane
 • Corrective Maintenance

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • การศึกษา ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • สามารถอยู่ประจำฟาร์มได้

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • บริการซ่อมอุปกรณ์ Cold Drink ในตลาด
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, อิเล็คฯ

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ เครื่องรูดบัตรเครดิต
 • มีรถยนต์ หรือ จักรยานยนต์ มีใบขับขี่

26-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์ / แมคคาทรอนิกส์
 • สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic)ได้

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาในงานที่ทำได้

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถเรียนรู้ และทำความเข้าใจในงานที่ทำได้

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานติดตั้ง/ซ่อมบำรุงระบบ
 • ซ่อมแผ่น PCB ที่มีปัญหาที่รับมาจากลูกค้า

25-May-17

 

Applied

Electrical Engineer

GOLDWIND INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • wind energy
 • wind turbine
 • wind farm

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2ปี

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • มีจิตใจรักการให้บริการ และพร้อมที่จะเรียนรู้

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • ทำงานภายในโรงงาน

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • M.Sc,M.Eng,PhD. in EE,ME,Telecom,Computer,Physics
 • Fluent in English communication skills
 • 0-1 year work experience

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
 • งานติดตั้ง ตรวจสอบ และ ซ่อมบำรุงเครื่องชงกาแฟ

22-May-17

THB10k - 16k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล