• Male Age 40 years. or over
 • 10 years working experience
 • ควบคุมดูแล วิเคราะห์และตรวจสอบงานด้าน Motor,Gen.

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-39 years old
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • 3-7 years working experience

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเชื่อมไฟฟ้า – อาร์กอนได้
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องวัดได้คล่องทั้งไฟฟ้า และกล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกะได้ ทำโอทีได้

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ปวส. - ป.ตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • Auto CAD เขียนแบบ ระบบไฟฟ้า

26-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน,การอนุรักษ์พลังงาน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า

26-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบงานด้านไฟฟ้าเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ
 • เพศชาย อายุ 21 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.ไฟฟ้า

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถติดตั้งแอร์และเครื่องทำความเย็นได้

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • ปวช.- ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิคส์
 • ปวช.ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ปวช,ปวส, ป.ตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ปวช. / ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • สามารถเชื่อมไฟฟ้า – อาร์กอนได้
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องวัดได้คล่องทั้งไฟฟ้า และกล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกะได้ ทำโอทีได้

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล