• Electronic and electrical engineering
 • Perform daily maintenance, scheduled
 • Running of diagnostics & Fault finding

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work for leading power transformer manufacturer
 • Experienced electrical engineer
 • Ability to estimate and control project cost

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage overall Installation and Service function.
 • Monitoring project installation and service job.
 • Liaise with internal and external customer.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Territory Sales / Territory Sales Manager (40-70K)

Skillsolved Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 3 Years’ experience in Territory Sales
 • Result-oriented, well-organized and self-motivated
 • Able to work upcountry

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Engineer

ABB Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Electrical or Industrial.
 • 2-3 years of experience in Quality Management.
 • Inter-personal and collaboration skills.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตย์ฯ/โยธา/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Field Service Engineer

ABB Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Electrical Engineering
 • 3 years of experience in Service.
 • Test product functionality.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • เพศ ชาย ปวส. /ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี เรียนรู้งานไว

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female not over 30 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 2 Years up for experience in Quality Engineer

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 year of experience as an engineer (Boiler)
 • Aged 25 - 35 years old. Male. Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineering

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-33 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Experience 0-3 years in related field
 • Experience with FUJI robot would be prefer.

20-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Engineer (Samutprakarn) [Job ID:39911]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male/Female, Thai Nationality, Age 23-38
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineer
 • Good command of English

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Methods Engineer
 • 5 years working experience
 • manufacturing

20-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in Electrical Engineering
 • Good skills in Auto Cad

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • have 3 years’ supervisory experience
 • experience in facilities management
 • Good communication skills in English

19-Feb-17

 

Applied

Customer Engineer

SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

17-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male, Age over 30 years
 • degree of Electrical Engineering, Mechatronics
 • 5-10 years experience in Consumer Product

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแผงเกจควบคุม
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าตัวเครื่องยนต์
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบ กว.

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Supervisor

Thai Nisshin Technomic Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male / Female (Thai Nationality only)
 • Bachelor degree or higher in Electrical Engineer
 • Good computer skill in Microsoft Office

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และดูแลรักษาอุปกรณ์

17-Feb-17

 

Applied

Production operation – Work Location at Bangpoo

Bayer Thai Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Vocation certificate or higher in mechanical
 • 1 year experiences in industrial environment
 • Knowledge of Lean &Six Sigma, 5S will be advantage

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP, HACCP
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

17-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าระบบ ภายในอาคาร
 • ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการติดตั้งเดินระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี

17-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

17-Feb-17

 

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Provident Fund, Overtime Payment
 • Construction Mechanical and Electrical System Inst
 • 1 - 3yrs, exp, in Construction Company

16-Feb-17

 

Applied

Maintenance Engineer

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Draft drawing
 • Preventive Maintenance M/C plan
 • expense

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ELECTRICAL DESIGN ENGINEER [Job ID: 38222]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 2-3 years working experience in electrical design
 • Degree in Electronic Engineering or related field
 • Male,Thai nationality, Age 22-30

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบ ก.ว.ระดับภาคี พิจารณาเป็นพิเศษ

16-Feb-17

 

Applied

Service Engineer

PREMTRONIC

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Cleaning Machine, AOI, SPI, X-ray Inspection
 • Pick and Place, Stencil Cleaning Machine
 • Fluent in written and spoken English

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree in Electrical Engineer.
 • Technical knowledge in cable design is preferable.
 • Good command of spoken and written English.

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Engineer /Japanese Company

Aspark Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Diploma or Bachelor's Degree in Electrical
 • Ability to check and write the PLC
 • Experience on CNC more than 3 year

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จากัดเพศ
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรง / PM
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล

15-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล
 • เพศชาย อายุ ขั้นต่ำ 20-35 ปี
 • ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กโทรนิค,ช่างกล

15-Feb-17

 

Applied

Sales Support Engineer (M&E Construction, Chiller)

JAC Recruitment Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Technical engineer for Chiller, HVAC system
 • Sales, Installation, comissioning and support
 • Travel overseas to ASEAN countries

15-Feb-17

 

Applied
 • Demonstrate, installation and maintenance.
 • Knowledge of electronic and electricity.
 • Fair in English.

15-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • ปริญญาตรี/วิทยาศาสตร์
 • ใช้ภาษาอังกฤษ ได้ อ่าน/เขียน

15-Feb-17

 

Applied
 • Thai national, age between 25 - 35 years
 • degree in Engineering (IE, ME, EE, Instrument)
 • Familiar with ISO9001, ISO14001, ISO18001

15-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female
 • Degree in Electrical/Electronics Engineering
 • Experience: 0-3 years

14-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female not over 30 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 5 Years up for experience in Quality Engineer

07-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล