• AGE : 24 – 28 YEAR OLDS •SEX : MALE
  • HOME TOWN:NORTH-EASTERN REGION
  • EXPERIENCE:WILL BE ADVANTAGED

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
  • ฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
  • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล