• Bachelor's degree in Engineering in Electronics.
 • Can communicate in English.
 • Able to work in Lamphun province.

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ18ถึง30ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่างได้ดี

25-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาอิเลคโทรนิค/สื่อสาร
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ(กว.)

23-Jun-17

 

Applied
 • ตัดต่อเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเทสค่าแสง
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่เคยต้องคดีทั้งแพ่งและอาญา

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล