• Mechanical Engineering
 • Project management
 • Rubber industry

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับแจ้งซ่อม วางแผนนำรถเข้าซ่อม
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพและเขียนแบบในระบบ 3D
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถควบคุมและตรวจสอบงานระบบทั้งหมดของโครงการได้
 • สามารถประมาณราคาและตรวจสอบแบบ Shop Drawing ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

24-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบระบบ M&E สำหรับอาคารสาธารณะ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • ทำรายการคำนวณ BOQ และลงรายละเอียดงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบระบบ M&E สำหรับอาคารสาธารณะ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • ทำรายการคำนวณ BOQ และลงรายละเอียดงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering.
 • 3 years in in Maintenance or Project Engineer.
 • Computer literacy and Good command in English.

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6.-ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร1-2ปี
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานซ่อมบำรุงทั่วไป

21-Feb-17

 

Applied
 • Diploma Technical Degree in Mechanical
 • Experience with a focus on hands on maintenance
 • Fluent in spare part review

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุระหว่าง25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย1-3ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรืออื่นๆได้

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related Engineering field
 • Must holding "Professional Engineer License"
 • Certificate in POR JOR 1 (ปจ. 1)

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องจักร
 • ทำงานในระดับช่างฝีมือ หรือช่างเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุมเครื่องจักร ( PLC )

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย จบการศึกษาชั้น ปวส
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ปักเสา
 • มีประสบการเซอร์วิส บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

20-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และงานวิศวกรรมภายในโรงงาน
 • ควบคุมการใช้วัตถุดิบ สรุปและวิเคราะห์การใช้
 • จัดทำรายงานการคำนวณต่างๆ

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ควบคุมการใช้วัตถุดิบ สรุปและวิเคราะห์การใช้
 • จัดทำรายงานการคำนวณต่างๆ

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล