• Male only and Thai nationality
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • 3 years in the position of Maintenance Engineer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree/Working Experience in Mechanical field
 • Good command in English writing and speaking.
 • Minimum 8-10 years of relevant working experiences

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male,Experience:0 - 3year,Computer,Fresh graduate
 • Engineering,Mechanical,Electronics,Electrical
 • Diploma of Vocational Education,Bachelor's Degree

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive knowledge
 • Mechanical knowledge
 • Basic engine knowledge

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Thai national, age not over 35 years.
 • Degree in Mechanical, Industrial
 • 4 years experiences in New model

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Customer Engineer

SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience in a regulated business is required
 • Working knowledge of TPM, CMMS

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบกระบวนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและขบวนการผลิต
 • สนับสนุนการผลิตให้เพิ่มผลผลิตและลดของเสีย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied

Mechanical Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Pharmaceuticals and Fragrances
 • Mechanical Engineering
 • Manufacturing

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • ทัศนคติดี และทำงานเป็นทีม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Experience 0-3 years in related field
 • Experience with FUJI robot would be prefer.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP, HACCP
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Male, Age over 27 years
 • Bachelor’s degree of Electrical Engineering
 • Good computer and English skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sourcing Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Preferable age 25 years old up
 • Degree in Industrial or Mechanical
 • 5 years experience in Supplier QE for sourcing

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถควบคุมการทำงาน คนงาน ประมาณ 40 คน
 • มีประสบการณ์ ด้านงานเชื่อม CO 2
 • สามารถจัดแผนการผลิตภายในให้เป็นระบบรับผิดชอบ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical & Electrical
 • 3 years in mechanical & electrical in construction
 • Good command of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

26-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล
 • เพศชาย อายุ ขั้นต่ำ 20-35 ปี
 • ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กโทรนิค,ช่างกล

25-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปี
 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

25-Mar-17

 

Applied
 • Opportunity to expertize in machinery field
 • grow up with strong supported Japanese company
 • climb up your career in engineer field

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา Industrial or Mechanical
 • มีความรอบรู้ในเรื่องการผลิตแบตเตอรี่จะพิจารณา

24-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male, age over 22 years old. Thai nationality only
 • 0-3 year experience in a cost reduction
 • Sear new material and evaluate

24-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุม Set Upเครื่อง CNC ให้สามารถใช้งานตามแผนงาน
 • แก้ไขปัญหาเครื่อง CNC ให้ใช้งานได้ตามปกติ
 • ดูแล รักษา ซ่อมบํารุงตามแผนงานซ่อมบํารุง

24-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female, age 22-28 years old.
 • Bachelor degree in engineering
 • 0-3 years experience.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาช่างกล ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านวิศวกรรม

24-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Engineer license is needed.
 • More than 7 years in construction work
 • Good knowledge of Microsoft Office, AutoCAD.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To set up program and debug SMT assembly equipment
 • To develop, monitor, and manage circuit card
 • To resolve manufacturing floor issues

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา , อุตสาหการ , เครื่องกล
 • เพศชายอายุ 24 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเขียนแบบ ออกแบบ

24-Mar-17

 

Applied
 • Manage Production lines to get a high performance
 • Control Production to meet production plan
 • Control Production to produce with high standard

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Diploma Civil/Architect/Electrical
 • Experienced handling project / eqp service manage
 • Placement: Thailand

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร

24-Mar-17

 

Applied

Mechanical Engineer

Michelin

พระประแดง

 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer
 • Experience in Maintenance : 3-7 years.
 • Work at Phrapadang plant

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริษัทได้รับบีโอไอ เป็นบริษัทจากประเทศออสเตรเลีย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาหาห์ 7.00-15.36 น
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาชั้นม. 6 ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานบำรุงรักษาโรงงานอุตส

24-Mar-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุง รักษา เครื่องจักร
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ช่างกล ช่างเทคนิค

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ช่างเทคนิค ช่างกล
 • มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง ช่างกล

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree Mechanical Engineer
 • 3 years and up In industrial Or 4 years
 • Have knowledge of the machinery installation

24-Mar-17

 

Applied
 • Male only.
 • Focus on installation mechanical,electrical,robot
 • Good command of English.

24-Mar-17

 

Applied
 • Acting as leader to coach and supervise process
 • Prepare and provide necessary assembly instruction
 • Implement changes and connect the new BSLs

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male Preferable in 25 - 35 years old
 • Degree in Mechanical / Instrument Engineer
 • Knowledge of ISO 9000/50000

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส. อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ควบคุมดูแลเครื่องจักร

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา อิเล็คทรอนิกส์,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การจัดการงาน New Model 3 ปี ขึ้นไป
 • ประสานงาน New Model ที่เกี่ยวข้องกับ Automotive

24-Mar-17

 

Applied
 • วิศวกรรม สาขา อิเล็คฯ, เครื่องกล, อุตสาหการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์, มีทักษะการประสานงาน
 • งานวิเคราะห์กระบวนการผลิต

24-Mar-17

 

Applied
 • Prefer in–depth knowledge of mechanical strength
 • experience in CAD and strong computer skills.
 • Perform strength analysis by FEA software

23-Mar-17

 

Applied

SMT Engineer PT17031710

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • To control operate SMT machines
 • Average command of English

23-Mar-17

 

Applied

Automation Engineer

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ME,EE,Automation filed, 2-3 years experience
 • Test run,buy off, design Automation m/c
 • 5 wk, Provident fund,Fix bonus,insurance

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล